Covid-19, choroby przewlekłe, zabudzienia sprawności i relacje rodzinne. Czynniki ryzyka depresji seniorów

Czas pandemii był trudny, nie tylko ze względu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Konieczność wprowadzenia obostrzeń przyczyniła się do wzrostu problemów w zakresie zdrowia psychicznego. Naukowcy przeanalizowali tę kwestię w wielu publikacjach. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, jak pandemia, choroby, relacje rodzinne w tym czasie odbijały się na zdrowiu naszych babć i dziadków.

Populacja osób w podeszłym wieku wciąż wzrasta, a do tego wybucha pandemia, która wzmacnia negatywny wpływ na starsze osoby w różnych aspektach ich życia. Naukowcy wskazują, że ten czas był wyjątkowo trudny dla seniorów nie tylko ze względu na obecność wirusa.

Covid-19 kontra depresja. Ustalenia naukowe

Zakłócenia codziennej rutyny, obecność innych chorób, a także kwestie społeczne czy emocjonalne przyczyniły się do pogorszenia zdrowia psychicznego wielu ludzi na całym świecie w tym właśnie osób starszych. Badacze z Indonezji przeanalizowali, jak COVID-19 wpłynął na stan psychiczny seniorów.

Celem ich badania była ocena problemu depresji osób starszych podczas pandemii COVID-19. Przeanalizowano także czynniki ryzyka pojawienia się choroby, w tym warunków społeczno-demograficznych, fizycznych i psychospołecznych, a także wsparcia ze strony rodziny.

Analizy przeprowadzono na podstawie danych 457 uczestników. W celu uzyskania rzetelnych wyników zastosowano następujące narzędzia pomiarowe:

– ADLS, (Activities of Daily Living Scale) oraz IADL (Lowton and Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale) obie służą do oceny aktywności fizycznej;
– APGAR (Adaptability, Participation, Growth, Affection, Resolution) do oceny funkcji wsparcia rodzinnego;
– Geriatryczna Skala Depresji (GDS) do pomiaru poziomu depresji, z dodatkowymi pytaniami do oceny psychospołecznej.

Wyniki wykazały, że aż 53,57 procent osób starszych zostało sklasyfikowanych jako cierpiące na depresję. W czasie pandemii to właśnie kwestie socjodemograficzne były istotnie związane z chorobą. Do kluczowych zaliczono wykonywany zawód, czyli to czy osoby starsze były na emeryturze lub miały dochody.

Okazało się, że osoby starsze, które czują, że nadal mogą samodzielnie finansować swoje życie, są mniej przygnębione niż osoby, które nie mają emerytury ani własnych dochodów. Ustalono również, że obostrzenia związane z ograniczeniem mobilności mające na celu zminimalizowanie ryzyka przenoszenia COVID-19 sprawiły, że osoby starsze były rzadziej odwiedzane, nie spotykały się z rodziną ani przyjaciółmi a to przełożyło się na ich samopoczucie.

Wsparcie społeczne a depresja seniorów

Odkrycie to jest zgodne z badaniem przeprowadzonym przez innego naukowca w którym udział wzięło 800 respondentów z Oromii w Etiopii. Wówczas stwierdzono, że częstość występowania depresji u osób starszych wynosiła 41,8 proc., co zostało uznane za wysoki wynik. Chorobę diagnozowano szczególnie u osób starszych na emeryturze i kobiet w podeszłym wieku. Specjaliści wykazali, że istnieje związek między brakiem wsparcia społecznego a depresją, co oznacza, że obecność drugiego człowieka odgrywa integralną rolę w zmniejszaniu ryzyka depresji wśród osób starszych.

Jeśli chodzi o kwestie fizyczne i depresję, w normalnych okolicznościach osoby starsze jako grupa wrażliwa stały się bardziej podatne na depresję. Podczas pandemii badania wykazały, że wysoka częstość występowania choroby u osób nie wynikała wyłącznie ze starzenia się, ale była bardziej związana ze spadkiem ich zdolności fizycznych i psychicznych.

Wyniki analizy statystycznej wykazały, że osoby starsze w wieku od 70 do 79 lat były bardziej przygnębione niż osoby starsze w wieku od 60 do 69 lat. Niemniej jednak częstość występowania depresji była najniższa u osób starszych w wieku 80+ , a jednocześnie żadna z tych różnic nie była znacząca.

Przypuszczalnie takie wyniki były związane z poczuciem satysfakcji, że osiągnięcie 80 lat było dobrodziejstwem w porównaniu z młodszymi osobami, które zmarły z powodu COVID-19.

Zależność od innych czynnikiem depresji

Innym ważnym czynnikiem przyczyniającym się do depresji jest poziom zależności w życiu. Badanie indonezyjskich naukowców wykazało, że osoby starsze, które wyglądały na sprawne fizycznie, były 8 razy mniej narażone na depresję niż osoby, których wygląd wskazywał na ograniczoną sprawność fizyczną.

Autorzy publikacji naukowej oceniali poziom upośledzenia funkcji fizycznych za pomocą podstawowej skali ADL (czynności życia codziennego), na przykład jedzenia, kąpieli, toalety. Okazało się, że im więcej seniorów było bardziej zależnych od innych, tym większy był osób starszych doświadczających depresji.

Następnie oceniono bardziej złożone upośledzenie czynności, a mianowicie zdolności potrzebne do funkcjonowania w środowisku społecznym. Pod uwagę wzięto na przykład zakupy, gotowanie, zarządzanie finansami. Każde z tych zadań zostało zmierzone za pomocą skal IADL (instrumentalne czynności życia codziennego). Ocena IADL wykazała również, że osoby starsze, które były w pełni niezdolne, najbardziej doświadczały depresji w porównaniu z osobami starszymi, które były niezależne.

Choroby przewlekłe a depresja

Podczas pandemii dane wykazały, że osoby starsze, które borykały się z chorobami przewlekłymi były bardziej przygnębione niż osoby zdrowe. Te ustalenia udowodniły, że osoby starsze, których życie zostało znacznie zakłócone przez choroby takie jak udar, cukrzyca, demencja, zaburzenia pamięci, nietrzymanie moczu i / lub niezdolność do trzymania stolca, były rzeczywiście bardziej przygnębione.

Odkrycie to jest zgodne z innnym badaniem, które wykorzystując dane z Canadian Community Health Survey, wykazało, że choroby przewlekłe były związane z poważną depresją u osób starszych. W badaniu z udziałem 156 747 uczestników stwierdzono, że liczne choroby przewlekłe były ściśle związane z objawami depresji zarówno w populacji osób w średnim wieku (40-59 lat), jak i osób starszych (≥60 lat).

Częstość występowania i współczynniki ryzyka depresji wzrastały w sytuacji kiedy pacjent cierpiał na więcej niż jedną chorobę. Kilka badań dostarczyło również dowodów na ścisły związek między cukrzycą a depresją.

Rola rodziny okiem specjalistów

Oceny związane ze społecznymi, poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi aspektami starszych respondentów przeprowadzono za pomocą narzędzia APGAR Scale. Wyniki zostały również wzmocnione przez stwierdzenie, że grupa osób starszych, która dobrze funkcjonowała w rodzinie, miała ogólnie niski poziom depresji, podczas gdy grupa osób starszych, która uzyskiwała słabe wsparcie rodzinne, wykazywała ogólnie wysoki poziom ryzyka wystąpienia depresji.

Naukowcy wykazali, że dobrze funkcjonująca rodzina zamieszkująca wspólnie z osobą starszą, skupiona na wzajemnej uwadze i harmonijnych relacjach pełni bardzo ważny i pozytywny wpływ w kontekście obniżenia poziomu depresji wśród seniorów.

Natomiast słabe relacje z rodziną miały znaczącą korelację ze stresem u osób starszych. Seniorzy, którzy mają bliskich przyjaciół, dużo rozmawiają i mogą dzielić się historiami z innymi, są w znacznym stopniu chronieni przed wysokim poziomem doświadczanej depresji. Esksperci podkreślają, że wsparcie emocjonalne miało znaczący wpływ na zdrowie psychiczne.

Aktytywni = zdrowsi

Mówiąc o aktywności do głowy przychodzi kwestia sportu. Jednak autorzy badania zaznaczają, że w odniesieniu do depresji bardzo ważny jest również aspekt behawioralny. Aktywne śledzenie rozwoju sytuacji, zmian i wydarzeń zachodzących w otaczającym środowisku za pośrednictwem dostępnych mediów informacyjnych, przyczyniały się do niższego poziomu depresji.

To pokazuje, że utrzymanie funkcji mózgu lub aspektów poznawczych u osób starszych sprawia, że osoby te są zdrowsze psychicznie, ponieważ pojawiająca się nuda ustępuje wraz z zaangażowaniem w dalsze wykorzystywanie zdolności poznawczych a to sprawia, że zmniejszał się poziom stresu i ryzyko wysąpienia depresji.

Unikanie konfliktów szansą na unikanie depresji

Aspekty behawioralne również mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne osób starszych. Naukowcy tym razem odnieśli się do kwestii konfliktów. Seniorzy, którzy ich unikają i wierzą, że wszystko zostało zaaranżowane i określone przez Boga oraz wykonują rutynowe czynności w swoim codziennym życiu, mają tendencję do niskiego poziomu depresji w porównaniu do osób starszych, które są skonfliktowane z dużą liczbą ludzi.

Depresja była mniej powszechna także wśród osób zatrudnionych lub samozatrudnionych oraz tych, które uczestniczyły w formalnym wolontariacie lub nieformalnej pomocy, podczas gdy konieczność korzystania z opieki wiązała się z wyższym ryzykiem depresji.

Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, badanie wykazało, że osoby starsze, które były zawstydzone z powodu konieczności korzystania z opieki, a co gorsza wiedzieli o tym inni, miały wyższy poziom ryzyka depresji. Uczucie zmartwienia lub wstydu u osób starszych wiąże się z problemami emocjonalnymi. Ten stan może wyzwalać i zwiększać poziom depresji doświadczanej przez osoby starsze.

Jeśli chodzi o kwestie wsparcia, osoby, które utrzymują się samodzielnie lub są w pełni wspierane przez rodzinę, są bardziej przygnębione niż osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne lub oszczędności. Wydatki, które powinny być ponoszone przez same osoby starsze, zarówno na leczenie, jak i na codzienne życie, zwiększą obciążenie psychiczne.

Osoby posiadające źródła dochodu zgłaszały mniej objawów depresyjnych w porównaniu z innymi, którzy nie mieli takiego wsparcia. Wyraźnie widać, że źródła finansowania mają fundamentalne znaczenie nie tylko w sensie finansowym, ale także w aspektach psychologicznych wśród osób starszych.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, niniejsze badanie stanowi integralną część dostarczania informacji pomocniczych dotyczących kwestii osób starszych. W czasie pandemii COVID-19 doszło do zaburzenia normalnej aktywności.

Niniejsze badanie podkreśla, że pandemia COVID-19 miała wpływ na osoby starsze jako grupę podatną na problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja. Seniorzy zależni od innych mieli tendencję do depresji, którą pogłębiały kwestie fizyczne i psychospołeczne, takie jak przewlekła choroba, brak wsparcia rodziny i bliskich przyjaciół oraz aspekty behawioralne.

Źródło: Journal of Primary Care & Community Health, „Identification of Depression Among Elderly During COVID-19”: journals.sagepub.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top